SJB:s stadgar

§1 NamnFöreningens namn är Sveriges Juridiska Byråer SJB.
§2 SäteFöreningen har sitt säte i Stockholm.
§3 ÄndamålSJB har till ändamål att organisera jurister som bedriver juridisk verksamhet i eget företag, eller är anställd i sådant företag, för att tillvarata gemensamma allmänna yrkesintressen.
§4 StyrelseSJB:s styrelse väljs på ordinarie årsmöte. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, av vilka minst hälften väljs växelvis för två år, jämte högst tre suppleanter som väljs för ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare för en period om ett år.
§5 RevisionVid ordinarie årsmöte väljs en eller två revisorer med en suppleant att granska styrelsens förvaltning för tiden intill nästa årsmöte.
§6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar gemensamt så begär. SJB:s styrelse kallar till årsmöte minst tre veckor före årsmötesdagen. Vid årsmötet har varje medlem en röst. På ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:

 1. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 2. Antagande av dagordning
 3. Val av funktionärer för årsmötet:
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Behandling av årsberättelse
 5. Föredragning av revisionsberättelse
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av årsavgift
 9. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och auktorisationsnämnd
 10. Beslut om hur många styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas
 11. Stadgeenliga val:
  a) ordförandeordinarie ledamöter
  b) Samtliga suppleanter
  c) en eller två revisorer
  d) valberedning
  e) eventuellt övriga funktionärer inom föreningen och representation i andra organ
 12. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor
§7 Medlemskap

Till medlem av SJB får endast den antas som avlagt juris kandidat-examen eller motsvarande examen, är verksam såsom innehavare av eller anställd vid registrerad juridisk byrå som innehar F-skattsedel, innehar eller omfattas av en av styrelsen godkänd ansvarsförsäkring, inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap.7§ föräldrabalken eller är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3§ Lag (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, förbinder sig att följa SJBs etiska regler om god juristsed, inte motverkar föreningens syfte eller ändamål eller andra medlemmars yrkesmässiga intressen.

Ansökan om inträde prövas av SJB:s styrelse.

§7a Auktorisation

För erhållande av auktorisation ska sökanden:

 1. Vara medlem i SJB.
 2. Ha juridik som huvudsaklig sysselsättning.
 3. Ha minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist.

Sökanden skall de tre närmaste åren före ansökan ha utövat juridisk yrkesmässig verksamhet minst 75% av sin verksamma tid, vilket styrks genom:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • F-skatteintyg eller tjänstgöringsintyg
 1. Följa SJBs etiska regler och för branschen tillgängliga lagar och förordningar. För erhållande av auktorisation inom ett specifikt rättsområde ska sökanden förutom ovanstående kriterier även kunna visa upp särskilda kunskaper inom ett specifikt rättsområde. Denna särskilda kunskap kan uppvisas exempelvis genom referenser, domar och genomförda utbildningar.
§8 RäkenskapsårFöreningens räkenskapsår är kalenderår.
§9 Uteslutning mmStyrelsen äger rätt att utesluta medlem ur föreningen eller besluta om annan disciplinär påföljd om denne ej fortlöpande uppfyller stadgeenliga krav för medlemskap, bryter mot SJBs etiska regler om god juristsed eller på annat sätt skadar förenings anseende, eller medlemmars yrkesmässiga intressen.
§10 ProtokollProtokoll skall föras vid årsmöte och styrelsesammanträde.
§11 ValberedningVal av SJB:s styrelse samt övriga val skall förberedas av en valberedning. Valberedningen består av två ledamöter, varav en är sammankallande. För valberedningen skall finnas en av årsmötet fastställd instruktion. Valberedningen och sammankallanden i valberedningen väljs vid ordinarie årsmöte för tiden till och med nästkommande ordinarie årsmöte.
§12 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de på årsmötet närvarande medlemmarna är eniga. Förslag om ändring får endast antas om frågan angetts i kallelsen till årsmötet.

§13 UpplösningUpplösning av föreningen skall beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Dessa stadgar har antagits vid extra årsmöte 2003-06-17 samt vid årsmöte 2010-06-21.