Etiska regler

§1Medlemmens främsta plikt är att, inom ramen för lag och god yrkesetik, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Ovidkommande hänsynstaganden gentemot andra kolliderande intressen får härvid inte beaktas.
§2Medlemmens uppträdande skall vara sakligt och korrekt.
§3Verksamhetens firma får ej vara vilseledande. Artfrämmande verksamhet får ej förekomma i firman. Kontorsorganisationen skall hållas i god ordning.
§4Medlem är skyldig att utan oskäligt dröjsmål besvara skrivelser i verksamheten. Om skrivelsen ej kan besvaras inom skälig tid skall erkännande av mottagandet ske.
§5Reklam får ej vara ägnad att lämna vilseledande uppgifter om verksamheten.
§6Medlemmen bör inte söka skaffa sig uppdrag genom direkt marknadsföring gentemot parter i pågående eller förväntade ärenden.
§7Medlem får inte anställa någon mot att denne som villkor härför lämnar försträckning eller ingår borgensåtagande eller därmed jämförlig förpliktelse eller ingå bolags- eller anställningsavtal med konkurrensklausul av otillbörligt slag för medkontrahenten.
§8Medlem i SJB får ej tillåta annan än medlem i föreningen att yrkesmässigt använda kontors material m m märkt med föreningens kännetecken.
§9Medlem är inte skyldig att åta sig erbjudet uppdrag. I förekommande fall skall besked härom utan oskäligt dröjsmål meddelas uppdragsgivaren. Skäl härför behöver ej anges.
§10Föreligger omständighet, som kan föranleda tvivel på juristens förmåga att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är han skyldig att utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om förhållandet. Medlem är alltid skyldig att avböja eller frånträda uppdrag om eljest någon omständighet föreligger som uppenbarligen utgör hinder för honom att obundet hävda uppdragsgivarens intressen. Med parternas samtycke kan medlem biträda i frågor rörande avtal mellan dem. Vid tvist äger medlemmen ej rätt att biträda någondera part.
§11

Om medlem efter mottagande av uppdrag finner sådan omständighet föreligga, att han med kännedom därom skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget, är han skyldig att frånträda detta. Medlem är även skyldig att från träda mottaget uppdrag:

  1. om medlemmen p g a laga förfall eller därmed jämförliga omständigheter blir förhindrad att fullfölja uppdraget;
  2. om klienten begär att medlemmen skall handla brottsligt eller i strid mot god juristssed och trots påpekande vidhåller sin begäran, eller;
  3. om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.
§12

Medlem är inte berättigad att mot klientens önskan frånträda av denne lämnat uppdrag, om inte medlemmen enligt 11 § är skyldig att frånträda uppdraget eller annat giltigt skäl därtill kan åberopas. Sådant skäl kan föreligga, bland annat:

  1. om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar medlemmen och inte kan förmås till rättelse;
  2. om klienten lämnar medlemmen instruktioner att vid uppdragets utförande förfara på ett sätt, som uppenbarligen är gagnlöst eller stridande mot klientens intressen, och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner,
  3. om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid mot medlemmens råd eller annars klart visar att han förlorat förtroendet för medlemmen, eller;
  4. om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala förskott eller ersättning, som medlemmen i anledning av uppdraget har rätt att fordra.

Om entledigande från förordnande, som meddelats av domstol eller annan myndighet, gäller vad för varje fall är stadgat i lag.

§13Vill medlem frånträda mottaget uppdrag, är han skyldig att för klienten uppge skälen till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftligt besked därom. Han skall vidare såvitt möjligt bereda klienten skälig tid att anlita annan jurist. Om uppdrag som rättegångsombud gäller vad som är stadgat i 12 kap 18 § andra stycket rättegångsbalken.
§14Medlem får inte, om inte laglig skyldighet föreligger, utan vederbörligt samtycke yppa något, som i hans verksamhet förtrotts honom eller som han i samband med sådant förtroende erfarit. Medlem är skyldig att ålägga sin personal samma tystnadsplikt.
§15Medlem får inte utan klientens samtycke träffa förlikning med motparten. Kräver ställningstagandet till förlikningsförslag sådan skyndsamhet, att klientens samtycke inte kan inhämtas, får medlemmen dock, om han är behörig, godta förlikning, som han finner bäst förenlig med klientens intressen.
§16Mellan medlem och klient bör, bortsett från normala transaktioner inom ramen för en av klienten bedriven rörelse, inte förekomma andra ekonomiska transaktioner än vad som följer av uppdragsförhållandet. Medlemmen bör sålunda regelmässigt inte inlåta sig i affärsförbindelser med klienten och inte personligen ekonomiskt engagera sig i dennes affärer, inte lämna klienten lån och inte ikläda sig borgen för klientens skulder. Inte heller bör medlem själv ta emot lin av klienten eller utverka dennes borgen för gäld.Vid lån till klient, får medlem inte betinga sig eller ta emot annat vederlag än skälig ränta. För borgen får vederlag inte begäras eller mottagas.
§17Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt. Uppdraget skall, utan avkall på omsorg och noggrannhet, utföras så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.
§18Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som förekommer vid utförandet av hans uppdrag. Frågor från klienten skall besvaras skyndsamt.
§19Debiterat arvode skall vara skäligt. Gör klienten invändning mot skäligheten skall medlem upplysa klienten om möjligheten att bestrida betalningsansvaret för att därmed få frågan om arvodet prövad vid allmän domstol.
§20Innan medlem kan överblicka arbetets omfattning, bör avtal om arvodets storlek inte träffas annat än på klientens uttryckliga begäran.
§21Rättegångsarvode som påförs klienten får inte, med mindre särskilda skäl därtill föreligger, överstiga vad medlem i rättegången yrkat att motpart skall förpliktas att utge till klienten.
§22Medlem är skyldig att upplysa klienten om föreliggande möjligheter att erhålla offentlig försvarare eller rättshjälp eller att utnyttja eventuell förefintlig rättsskyddsförsäkring. Medlem skall dessutom vid behov medverka till att klientens möjligheter att erhålla dessa förmåner tillvaratas.
§23Medlem får inte för arbete, som omfattas av uppdrag såsom offentlig försvarare eller biträde enligt rättshjälpslagen, av klienten eller annan förbehålla sig eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning som fastställs av vederbörande myndighet.
§24Medlem får begära erforderliga förskott för täckande av utlägg som skall göras för klientens räkning. Medlem får även ta ut skäligt förskott på sitt arvode, om överenskommelse därom gjorts med klienten.
§25Då uppdraget slutförts eller upphört skall klienten utan dröjsmål erhålla sluträkning. En skriftlig redogörelse för det arbete som utförts bör lämnas. Om klienten så begär skall skriftlig redovisning lämnas.
§26Slutredovisning för uppdraget där medlem uppburit medel skall, efter det att uppdraget avslutats, utan dröjsmål tillsändas klienten. Redovisning sker genom att redovisningsräkning tillställs klienten.
§27Redovisningsräkningen skall vara klart utformad och omfatta alla de summor som medlemmen med anledning av uppdraget mottagit. Vidare skall den redovisa de utlägg medlemmen haft och det arvode klienten påförts. Datum för de gjorda transaktionerna skall anges. Redovisningsräkningen skall vara daterad.
§28Om slutredovisningen utvisar ett saldo klienten tillgodo skall klienten utan dröjsmål och utan krav på godkännande av slutredovisningen återfå detta belopp.
§29Medlem får inte genom avtal eller förbehåll frita sig från redovisningsskyldighet.
§30Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört skall klientens handlingar utan dröjsmål utlämnas till honom.
§31Medlem får inte genom otillbörlig påtryckning på motparten söka främja klientens sak. Som otillbörlig påtryckning anses bl a hot om, eller otillbörlig anmälan till polis, åklagarmyndighet eller annan myndighet, skandalisering i press eller opåkallad hänvändelse till utomstående.
§32Medlem bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motparten utan att först ha tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens anspråk. Är omständigheterna sådana att dröjsmål med vidtagande av rättsliga åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger eljest särskilda skäl för att vidtaga rättsliga åtgärder, står det dock medlem fritt att utan föregående meddelande till motparten vidta de åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.
§33Medlem får inte som villkor för att bevilja av motparten begärt anstånd med betalning eller annan prestation uppställa krav på att motparten skall ersätta kostnader, som han inte lagligen är skyldig att gälda och som inte heller rimligen bör åläggas honom.
§34Medlem får inte inför domstol eller annan myndighet förebringa bevisning om förhållande som är nedsättande för motparten, eller använda sig av kränkande uttalanden där det ej är påkallat för talans utförande eller eljest för ett behörigt tillvaratagande av klientens intressen. Även i övrigt skall medlem avhålla sig från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra motpart.
§35Medlem får inte vilseleda motparten genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter.
§36Företräder eller biträder medlem klient vid förhandlingar med motpart som inte anlitar ombud eller biträde bör han göra motparten uppmärksam på att det i hans uppdrag inte ingår att tillvarata dennes intressen samt tillråda honom att anlita egen jurist.
§37Medlem får inte utan motpartens samtycke i rättegång åberopa av denne framfört förliknings erbjudande.
§38Såsom ombud eller biträde i rättegång är medlem skyldig att i allt iakttaga vad gällande rätt rörande processen föreskriver. Medlem är skyldig att ordentligt sätta sig in i saken och bedriva ärendet med omsorg och skyndsamhet som god rättsskipning kräver. Förelägganden och förfrågningar från rätten skall efterkommas utan dröjsmål. Uppstår hinder för inställelse eller dylikt skall rätten skyndsamt underrättas, likaså gäller om medlems uppdrag som ombud eller biträde upphör.
§39Medlem är inte, om inte särskild anledning föreligger, skyldig att kontrollera riktigheten av uppgifter som hans klient lämnat. Medlem får inte vid talans utförande lämna uppgift som han vet är osann, eller bestrida uppgift som han vet är sann. Medlem får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas. Medlem är dock inte skyldig att i rättegång förete eller åberopa bevis, om inte skyldighet föreligger enligt lag. Medlem får inte mot klientens önskan förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel.
§40Medlem får inte utöva otillbörlig påverkan på vittne. Medlem är, utan hinder av att vittne åberopats av motparten, oförhindrad att sätta sig i förbindelse med vittnet för att göra sig underrättad om vad vittnet kan uppge. Medlem får inte lämna för vittne nedsättande uppgifter eller om vittnet göra kränkande uttalanden, där uppgifterna eller uttalandena inte är påkallade för talans utförande eller för ett behörigt tillvaratagande av klientens intressen. Vad nu sagts gäller även uppgifter eller uttalanden om annan.
§41Vad som här ovan sagts om förhållande till domstol skall i tillämpliga delar iakttas även i förhållande till annan myndighet.
§42Medlem skall gentemot kollegor visa den hänsyn och det tillmötesgående som god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn får dock inte föranleda till handling eller underlåtenhet, som kan skada den egna klientens intressen.
§43Anlitar motparten jurist, skall förhandlingarna och korrespondens i saken föras med juristen. Det är inte tillåtet att, med förbigående av motpartens ombud, söka kontakt med motparten personligen. Endast när frågan är om åtgärd som lagligen måste företas gentemot motparten själv eller om motpartens ombud är frånvarande eller underlåter att agera, kan hänvändelse ske direkt till motparten. I sådant fall skall motpartsombudet underrättas. Betalning till motparten skall erläggas till motpartsombudet om denne styrker sin behörighet att ta emot betalning.
§44Anlitar medlem på klientens vägnar kollega, t ex som platsombud, är han, där han inte gjort förbehåll för annat, skyldig att ansvara för kollegans arvode och kostnader, oavsett om klienten tillhandahåller erforderligt belopp.
§45Kritik mot kollega skall vara saklig. Medlem får inte genom otillbörligt hot om anmälan eller rättslig åtgärd mot motpartens ombud söka förmå denne att vidta eller underlåta åtgärd.
§46Medlem är skyldig att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål, som begärs av SJBs styrelse eller av den etiska nämnden. Medlem är, utan hinder av den tystnadsplikt som åvilar honom, skyldig att fullständigt och sanningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.
§47Medlem är skyldig att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att han ej skadar SJB:s ändamål eller anseende.